Огляд

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Обсяг тексту тез доповідей повинен складати 2 повні сторінки формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері у текстовому редакторі WORD для WINDOWS. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,0 см. Розміри полів: по 2,0 см з усіх сторін, без нумерації сторінок.

Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation. Літерні позначення, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання. Нумерація формул – наскрізна (номер вказується у круглих дужках біля правої границі тексту). Скорочення і умовні позначення повинні відповідати діючим міжнародним стандартам.

Порядок представлення матеріалу:

  • УДК (напівжирний шрифт, зліва вгорі);
  • через рядок – назва тези (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, по центру);
  • через рядок – ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (малими літерами, курсив, по центру);
  • через рядок – текст тези (формули і таблиці розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту інтервалом в 1 рядок);
  • через рядок – список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, оформлюється згідно вимог).

Текст тез доповідей подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення електронного збірника матеріалів конференції.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядатимуться і автору не повертатимуться.

 

Інформаційний лист